Tài liệu thi chuyên viên chính 2018 - 2019- có đáp án- link Google driver

Tài liệu thi chuyên viên chính 2018 - 2019- có đáp án- link Google driverTài liệu thi chuyên viên chính 2018✅ Link Google driver - có đáp án. Bao gồm tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2017,đề thi chuyên viên chính 2017. Đây là bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm và tài liệu thi chuyên viên chính khối đảng năm 2018

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (thi viết)


(1) https://drive.google.com/file/d/1lrcvyBF_D5tNErycXQtFGD5st8zwpao7/view

- 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) https://drive.google.com/file/d/1DVULDYrkZEW5NueAWEQI0uXD_Dhd0PJK/view

- 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) https://drive.google.com/file/d/18TogMB2kh3rh7_b3HqNiYJNG-NsXaBk0/view

- Câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam (ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung)

(4) https://drive.google.com/file/d/1siw4x1J-0QrTa_le-qnH9gYl37-ctv3B/view

- Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) https://drive.google.com/file/d/1W0yUUuTjyC7NckzFvbNRIlr-aiFN4yXf/view

- 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(6) https://drive.google.com/file/d/1mmm7dzMrfgWoXxxvwqc0TAIvb9iSN5PG/view

- 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (2017)

(7) https://drive.google.com/file/d/1Jg7oBdbB5p31IevlCQq-l1GoFklJGaRL/view

- Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH

1. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8ZDVoQ1Q2MDFMNEU/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8UjNzME5mMXBiUUE/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8TkxFSHoyVjdpVm8/view?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8TDUyLTA0Z0tWYkk/view?usp=sharing
5. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8MHlXUWx4a2VESlk/view?usp=sharing
6. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8SFFla2t6WHNWdkU/view?usp=sharing
7. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8eHJEYWVtSWtrUHM/view?usp=sharing
8. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8OWtDOWpKMGtOZzQ/view?usp=sharing
9. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8YlFNNnBpaFlUYk0/view?usp=sharing
10. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8c0hnTkEzYVdEdzA/view?usp=sharing

III. MÔN TIN HỌC
1. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8WnhpTy1pZHBZbkU/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8NTE0X3BYMTNnaDg/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8dEM1ZGJNaFJEVGM/view?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8cU9PNUlhbDl3Unc/view?usp=sharing
5. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8RGhKMFN2clhjQ1k/view?usp=sharing
6. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8dFE4bEZhcjVFR0U/view?usp=sharing
7. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8WG00ZnhXVmVlM2s/view?usp=sharing
8. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8a2szcVdKRTNsdHM/view?usp=sharing
9. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8MW5pbHp4SmdaZ2s/view?usp=sharing


IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8OFphbXRGUXhQcms/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8bFV0SXVsUEdPWnM/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8MDRabm1sVXRIRVk/view?usp=sharing
4. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8RjBRQU5hZXN5aVE/view?usp=sharing
5. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8ZkxHVENGQlNtalU/view?usp=sharing
6. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8dU1USXM2bUxFcG8/view?usp=sharing
7. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8ZmtSN055bE9BSjA/view?usp=sharing
8. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8OUtBWkhJaFhUWGM/view?usp=sharing
9. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8dVVQYWQydXZKNEk/view?usp=sharing
10. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8bzc3TmZsLWxfcXc/view?usp=sharing
11. https://drive.google.com/file/d/0BzZaVBawUjn8eDNDcDJmRFdmd2c/view?usp=sharing

Nguồn: Thư viện Hành Chính https://thuvienhanhchinh.com/tron-bo-tai-lieu-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n69.html